Acerca de

Fagdag Alle .jpg Foto_ Ola Rosenlund.jpg

Mobilisering i musikkbransjen og på  kulturfeltet

Spillerommet - En musikalsk miljøbevegelse

Spillerommet er et nettverk av artister og kunstnere med et særlig miljøengasjement. Vi skaper kreative rom for dialog, læring og samarbeid rundt sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft i musikkbransjen. 

 

Ved å samle og bygge kompetanse samt styrke hverandre i formidling av viktige budskap gjennom musikken eller arbeidet rundt, skaper vi en bevegelse som også kan gi publikum inspirasjon til å ta flere og modigere miljøvalg.

I Norge er klima- og miljøsaken i stor grad et spørsmål om bevisstgjøring og mobilisering av innbyggere og næringsliv til å ta føring, heve stemmene og stille krav til myndighetene, i tråd med Parisavtalens forpliktende Artikkel 12.  Her er artister og kunstnere som sosiale entreprenører, innholdsskapere og sterke formidlere en stor, uutnyttet ressurs.

Alle bransjer må omstille seg snarest dersom minste målet om halvering av klimagassutslipp skal nås innen 2030. I dette arbeidet vil kultursektoren spille en stadig viktigere rolle, noe også FNs klimapanel har trukket frem.  Kunstnere og artister har et særlig mulighetsrom til å påvirke holdninger og adferd gjennom sin rekkevidde, synlighet og sine møter med publikum.

 

Nettverkets prosjekt er derfor å øke miljøbevisstheten og -engasjementet blant denne gruppen gjennom tverrfaglige møteplasser der kultur og klima kobles sammen, med et overordnet mål om å påvirke hele samfunnet i en mer miljøvennlig og sirkulærøkonomisk retning.

Kulturen skaper sosiale møteplasser som styrker samhold, refleksjon og demokrati i praksis. Et rikt og levende kulturtilbud som er tilgjengelig for alle er en forutsetning for positiv samfunnsutvikling. Det er styrker i kunstneriske verktøy som samfunnert trenger.

Ved å slå våre krefter sammen kan bli modigere og stå sterkere, også når det kommer til ift- å sette oss i respekt som en viktig yrkesgruppe. Det er ikke et spørsmål om hvorvidt vi som bransje må tilpasse oss nye tider, men i hvilken grad vi går foran og dermed kan sette noen av premissene for omstillingen selv.  Det vil vi tjene på, og det vil hele samfunnet tjene på:

 

Nettverket er godt forankret i kultursektoren og konseptet er utviklet i samarbeid med blant annet CREO, NOPA og GramArt. Vi mener musikken og kulturens styrker og virkemidler bør løpe som en rød tråd gjennom alle andre sektorer, og  samarbeider derfor med næringsliv, akademia og offentlig miljøforvaltning i vårt utadrettede arbeid, bl.a. Switch Nyheter og Roar Smelhus / Langs Akerselva festival.

Spillerommet skal:

 

 - Være et visjonært, kunnskapsrikt og mangfoldig nettverk som skal fremme og legge til rette for konkrete og konstruktive klima- og miljøtiltak i sammenheng med med skaping, utøving og framføring av kunst.

 

- Jobbe innad i kultursektoren med å samle og bygge kompetanse blant skapende og utøvende kunstnere, slik at vi kan bli en autoritet og naturlig hovedaktør på kompetanse innen kreativt klimalederskap og bærekraft på feltet. 

 

- Tilgjengeliggjøre, veilede og oppmuntre til bruk av allerede eksisterende, velfungerende konkrete måle- og registreringsverktøy for bærekraftig virksomhet.

 

- Være et lavterskel og inkluderende mellomledd mellom kunstnere/kultursektoren og næringslivet, akademia, det offentlige og pressen ift innovasjon og nye samarbeid, jobbmuligheter, politisk påvirkning, holdningsskapende arbeid, folkelig engasjement etc.

 

- Jobbe både grasrot med nærkultur, barn og unge, bydelsfestivaler etc, og på høyt plan mot organisasjoner og bransjeaktører.

Vi definerer en bærekraftig musikkbransje slik:

 

En næring som bidrar til langsiktig, samfunnsnyttig verdiskapning over tid, både sosialt, miljømessig og økonomisk, og som har raskt nedadgående, og på sikt nøytralt eller negativt klimafotavtrykk.

Spillerommet er et uanhengig, ideellt nettverk startet av Marte Wulff og Einar Flaa. Det er dannet en arbeidsgruppe og en referansegruppe av kunstnere og andre tilknyttet feltet, men hvem som helst kan bli støttespillere via vår Facebookside

Les sak om initiativet via denne lenken